Czynności notarialne wykonywane są odpłatnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (teksy jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 237). Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są udzielane nieodpłatnie.

Po zleceniu przygotowania danej czynności notarialnej, Klientowi zostanie przekazana szczegółowa informacja o wysokości opłat, podatków oraz wynagrodzenia notariusza. Ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 164) przewiduje w art. 6 możliwość zwolnienia od ponoszenia taksy notarialnej osób, które nie są w stanie ponieść tych kosztów. Zwolnienia dokonuje sąd  w trybie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1025).