Czynności notarialne dokonywane przez notariuszy obejmują:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w szczególności: umów sprzedaży, umów deweloperskich, umów przedwstępnych, spółki, protokołów zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, umów dożywocia, umów przeniesienia własności nieruchomości, umów warunkowych, umów przeniesienia własności, umów zamiany, aktów ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, testamentów, umów o dział spadku, umów majątkowych małżeńskich (intercyz), umów o podział majątku wspólnego, innych umów według potrzeb Klientów,
 • sporządzanie aktów notarialnych obejmujących przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych oraz działalności gospodarczej w spółkę,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów (odrębnych niż ustawa – Prawo o notariacie).

Uprzejmie informujemy, że czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą Kancelarii Notarialnej, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.